زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

ریحون

122- بازم درگیر یه رابطه شدی که نه سر داره نه ته.فاز عشقیت چه کوتاه بود.دوباره دچار شدی.دچار شهین.گرفتار حمید.و جقدر باتلاق مصیبت باریست.او هم دست و پا میزند و مجکوم به فتاست و تو چقدر می توانی عاقل باشی،حسته ای.و من نمی دانم چه بگویم.با چه بربختی و هراسی گریخته بودی و چه سهل و ساده در تور افتادی.این دوباره ها آزارت نمی دهد؟میدهد.و تو فرار میکنی و همه بدنبال تو.اهل سکوت هم نیستی ... کمکی هم نمی طلبی.کسی هم نیست مه داوطلب حل این کلاف هزار تو شود.افریته ای پیر.دختری جذاب و نو ...

   + من ِ دروغین! - ٧:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢