زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

یک شروع به نام نامی الله

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

         که مرد راه نیندیشــد از نشیب و فــراز

 در این مقام مجازی بجز پیاله مگیـــــر 

         در این سراچهء بازیچه غیر عشق مباز

   + من ِ دروغین! - ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧