زندگی مکتوب من ِ دروغین


مکتوبات من دروغین، یادداشت های روزانه از زندگی من نیستند. اینجا از زندگی من دروغین خواهید خواند.

پر ناز شکوهمند

58-از وقتی من بودم تو هم بودی،تو زودتر از من بودی،یک سال و چهار ماه و پنج روز بیشتر از من به خورشید سلام داده ای؛ من در تمام کودکیم تو را کنار خود داشتم؛ من شبیه تو نبودم؛ نه چهره ام به زیبایی تو بود؛ نه اخلاقم به استواری تو؛ نه مثل تو درسخوان بودم و نه مصمم؛ با این حال همیشه تو را داشتم و به داشتنم مغرور ... در اشک های کودکیم تو بودی، در خنده هایم صدای تو بود در درسهایم راهنمایی تو بود؛ همیشه بودی؛ و من خیالم به بودنت راحت بود ... امروز درست همان روزیست که باید به خاطر تولدت پدر آسمانی را سپاس گویم ... خواهر عزیزم میلادت مبارک ...

   + من ِ دروغین! - ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱