-بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم.اما دلیل نمیشه که ...

-تو رو خدا غر نزن

-اگه با تو هم درد دل نکنم با کی کنم؟

-با من.راست میگی.بذار منم به یه دردی بخورم.بگو عزیزم بگو ...

-

/ 1 نظر / 8 بازدید
تنها در گورستان

چقدر خوبه آدم کسی رو داشته باشه که براش دردودل کنه و او هم با حوصله گوش کنه و دلداری بده