ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم

81- چند روزی می شود که میان چرک نویس و تایپ، کلمات به تمامی خط می خورند.نمی دانم از خوبی حال است یا خرابی دل.انگار نوشته هایم حس ندارند.روح ندارند و تو گویی اعتقادی هم ندارند! ... دائم می نویسم و پاره می کنم؛ تایپ می کنم و پاک می کنم ... اینها را گفتم که یادم بماند می خواستم که اینجا باشم اما ذهنم یاری نمی دهد... در هفته گذشته خلوتی برای خود نگذاشتم،از ترس بوده یا از هوس نمی دانم اما خوب بوده، برایم آرامش ارمغان آورده و من باز خودم را می جویم و می پویم ...

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید