چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند

92- خوبم ... سبکبار، واقعاً هنوز خودم را بر فراز آبها میبینم؛ شاید بالاتر از ارتفاع 150 متری زمین؛ ... غلبه بر ترس یک کار بزرگ بود اما لذتش بی نهایت بزرگ تر ... سفر عالی بود، کوتاه،مفید، بدون هیچ فکری ... خیلی وقت بود اینقدر خوش نگذشته بود ... واقعا حس جوانی داشتم، درست مثل 20 ساله ها، آن بالا جیغ میزدم با خیالی راحت که هیچکس گوشی برای شنیدنش ندارد. با خدا حرفها زدم ... می خواهم فکر نکنم، دائم به یاد اسکارلت میوفتم بعدا بعدا! ... نمی خواهم هیچ فکری حال خوش این روزهایم را بگیرد و ممنون از همه که چیزی نمی پرسند... می خواهم فقط به آرامش خودم و درس هایم فکر کنم. به هر چیزی که فقط خودم در آن باشم و اتفاقا بیشتر خرید هایم هم فقط برای خودم بود! نمی خواستم به هیچ کس و هیچ کس فکر کنم ... دوست دارم باز هم سفری بروم.البته به طرز غریبی دلم مشهد می خواهد.نمی دانم کی اما دلم هوای حرم دارد ... خواهم نوشت.بسیار بیشتر ... این روزها همه چیز خوب است همه چیز!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید