مرگ پایان کبوتر نیست ...

68- ... 9 سال تمام شد و من هنوز با یادآوری صدایت،گلویم می گیرد؛ با یاد خاطراتت اشک در چشمانم حلقه می زند.می خواهم بدانی تا همیشه به یادت هستم. کاش بیشتر صدایت کرده بودم "مامان بزرگ "... و بیشتر شنیده بودم "نوچی جانم" ... حیف ... روحت شاد

/ 1 نظر / 3 بازدید
کویریات

خدا رحمتشون کنه و روحشون شاد.