پونه،مادرت را بگو از دل تنگی هایم

دیگر خودم را نمی فهمم،اما پونه جان با تو سخن نمیگویم،درد دل با کودکان تجاوز به روح پاکشان است.با مادرت اما تا خود سپیده دم حرف دارم...نیاز به دیدنش نیست،ببینمش سکوت میکنم،یا حداقل از این قسم درد و دلها نمیکنم،وقت دیدار تنگ است و مجال نیست...فراموشی دروغ است.من هم دروغم!در من شوق زندگی با او زبانه میکشد،مفهوم عشق را تازه میفهمم،بیشتر از خود دوست داشتن نیست،غرق شدنی بی نهایت زیباست.آنقدر مجنون اویم که دیدنش مدهوشم میکند،کاش تو هم این عشق را تجربه کنی،یکسویه است اما بی کرانه است...

/ 0 نظر / 11 بازدید