دیر است که دلدار پیامی نفرستاد ...

٣۴-برای کیاوش کوچک که پیام دلدار را با خود از عرش به فرش آورد:" خدا هنوز از انسان نا امید نیست" ... کیاوش عزیز آمدنت مبارک ... (این تاخیر را بر من ببخش)

/ 1 نظر / 15 بازدید
فرناز

آخی. نازییییییییییی [ماچ][ماچ]