لعنت به فاصله ها

دور شدیم؛خیلی دور.آنقدر دور که تلاقی نگاه هم معنا ندارد.دور شده ایم حتی روحمان؛تو کفشهای کتانی سفیدت را کنده ای و گریخته ای یا من کفش پاشنه بلند به پا کرده ام و رفته ام؟حرفی انگار نمانده؛نگاهی نمانده؛به یک چه خبر و چه میکنی مکالمه را ادامه دادن نشان از دوستی نیست...

/ 0 نظر / 26 بازدید